Äldre och social omsorg

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där anständighet och konkurrenskraft går hand i hand istället för ensidig vinstjakt.

Vi ser att andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt välfärdssamhälle, men det ställer också höga krav. Att se fram emot en trygg ekonomisk och social tillvaro efter att ha avslutat arbetslivet ska vara en rättighet i Sverige menar vi. Att vara säker på att man får den omsorg och den sjukvård man behöver, oavsett sin ekonomi och sociala ställning i samhället ska vara grundläggande för alla som lever i Sverige

Många har, av olika skäl, svårt att verbalt eller skriftligen göra sin röst hörd på grund av olika funktionshinder, som till exempel demens. Vi vill ta fram olika modeller för brukarinflytande med stöd av anhöriga. Det ska kännas tryggt att befinna sig i den offentliga vården och omsorgen. Vi ser också att förebyggande och stimulerande insatser är viktiga verktyg för att de äldre ska få meningsfulla aktiviteter.

Vi Socialdemokrater ser det förebyggande arbetet runt barn och unga som en prioriterad verksamhet. Tidiga insatser kräver att vuxna som kommer i kontakt med barn är uppmärksamma på tecken att man inte mår bra. Fältsekreterare utgör en viktig faktor, de är inte myndighet utan mer en vuxen att söka stöd hos. Denna kan vidareförmedla kontakter för att stödja barnet. Psykisk ohälsa är ett problem som många unga brottas med. Här måste ett samspel ske mellan skolans elevhälsa, vårdcentralen och socialtjänsten. Liksom inom andra områden vad gäller barn och unga så är det tidiga insatser som ger bäst effekt.

Vi måste underlätta för både unga och andra som är inne i ett missbruk att snabbt få hjälp med att komma ur detta. Det gäller när man är motiverad att snabbt få hjälp att bryta missbruket. Här spelar Maria kliniken i Lund en viktig roll. Dock bör man också förlägga sin verksamhet till Höör med jämna mellanrum. Detta för att underlätta kontakten mellan Maria Kliniken och dem som behöver deras hjälp.

Vi socialdemokrater i Höör vill:

• Skapa en äldreplan, som ska utgöra ett ständigt levande program tillsammans med äldre, både i organiserad form som enskilda.

• Bygga ut särskilt boende och korttidsplatser så att de motsvarar behovet för äldreomsorgen

• Bygga trygghetsboenden som är tillgängliga också för de med låga pensioner.

• Valfriheten för de som använder den kommunala omsorgen att kunna vara med och påverka    innehållet i omsorgen.

• Involvera de anhöriga i vården och omsorgen där detta är möjligt.

• Planera och bygga för parboende inom den gemensamt drivna särskilda boenden och demensboenden.

• Behåll och utveckla de kommunala pensionärs- och handikappråden.

• På sikt göra Skogsgläntan till ett demensboende.

• Utveckla det förebyggande arbetet med barn och unga så att man tidigt kan fånga upp de som har problem, via skolan, fritidsverksamheten och socialtjänsten.

facebook Twitter Email