Bostadspolitik

Alla ska ges förutsättningar för att leva i bra bostäder och i en stimulerande och trygg miljö där det finns kreativa mötesplatser i form av samlingslokaler eller utsmyckade torg till exempel.

Boende- och bebyggelsemiljön ska utgå från människors efterfrågan och behov och bidra till jämlika förhållanden. Bostadsförsörjningen ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt, rörlighet på arbetsmarknaden och stärka Höör som en attraktiv kommun. Vid planering, byggande och förvaltning ska en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

Grunden för en kommuns utveckling är att planlägga sin verksamhet, så
gäller även för bostadsförsörjningen. För att kunna utvecklas och växa som kommun behöver vi förtäta befintliga bebyggelser och inte vara rädda för att bygga på höjden.

För att kunna planera så vi har bostäder som täcker både de behov vi har idag och som vi ser i framtiden krävs att kommunen aktivt köper upp och äger tomter, som kan erbjudas enskilda personer eller företag. Inte minst är detta viktigt för att kunna utveckla alla delar av Kommunen.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

• Ha en aktiv bostadspolitik som bygger på ett väl genomtänkt och förankrat
bostads- och lokalförsörjningsprogram.

• Aktivt köpa upp fastigheter och mark för att kunna fatta strategiska
politiska beslut om utbyggnad.

• Prioritera hyresrätter vid nyproduktion.

• Bygga ett varierat urval av attraktiva boenden för allas lika värde för
äldre, ungdomar och funktionshindrade.

• Planera för blandad bebyggelse för alla generationer.

• Planera för ett icke segregerat boende för äldre och barnfamiljer.

• Bygga miljömedvetet och energisnålt med ett cirkulärt tänkande.

• Bevara ett levande centrum med ett utbud av olika butiker och
verksamheter.

• Bygga för att leva, inte bara för att bo.

facebook Twitter Email