Demokrati och inflytande

Människors möjlighet att påverka sitt liv och det samhälle vi lever i är en av grundförutsättningarna i en levande och utvecklande demokrati. Att ha en grundkunskap i hur vårt svenska samhälle är uppbyggt är en förutsättning för att kunna vara med och påverka. Därför är det viktigt för oss Socialdemokrater att alla får del av den folkbildning som behövs och som idag benämns allmänbildning då detta är en grundförutsättning för att vår demokrati ska få vara kvar.

Det är därför utbildning och arbete för alla är så viktigt för oss Socialdemokrater. Att finnas i ett sammanhang och ingå i en gemenskap är otroligt viktigt för vårt samhälles fortlevnad. Demokratin kan inte reduceras till ett val vart fjärde år. Demokrati är en levande process där så många som möjligt i en kommun, region och i ett land ska kunna delta i enligt den Svenska modellen. De demokratiska diskussionerna ska ligga nära medborgarna och göra dem delaktiga. Därför vill vi öppna upp för en medborgardialog där medborgare, tjänstemän och förtroendevalda kan mötas i olika gemensammafrågor.

Bland de medborgare som använder kommunens tjänster inom skola, förskola och äldreomsorg vill vi genomföra en försöksverksamhet med brukarinflytande. Detta innebär att vi vill vidga valfriheten för att kunna medverka i kommunens utformning av servicen.

Dagens frihet för välfärds- och skolföretag att etablera sig inom dessa områden som finansieras och beslutas av kommunen ger inte ett ordentligt inflytande för medborgaren som använder dessa tjänster.
Vi vill därför minimera etableringen av privata företag inom de områden som åläggs att styras och finansieras av kommunen.

Kollektivavtal ska gälla alla anställda i offentligt finansierad verksamhet och offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska gälla. Oavsett privat eller kommunal huvudman.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

• Fortsätta att föra utvecklande samtal med företag och organisationer i Höörs kommun.

• Fortsatt ha dialog med byalag och eller andra företrädare för de olika
kommundelarna.

• Införa medborgardialog om aktuella kommunala frågor

• Utveckla modeller för brukarinflytande

• Skapa förutsättningar för fler att engagera sig politiskt.

facebook Twitter Email