Kommunikationer och IT

Vi Socialdemokrater menar att vi måste satsa stort på utbyggnad, underhåll och ökad kapacitet vad gäller tågtrafiken. Detta måste göras så snabbt det går. Vi måste få till fler tågstopp i Höör och trafiken på sena kvällar och nätter måste dubbleras så att arbetspendlingen på obekväm arbetstid underlättas.

Vi är positiva till att ett höghastighetspår byggs mellan Malmö och Stockholm. Detta får dock inte inverka negativt på den stambana som finns idag. Även framöver måste regionala snabbtåg trafikera denna sträcka. Kapaciteten måste byggas ut så att vi får både tre och fyra spår här.

Men det handlar också om att få en fungerande kollektivtrafik hela vägen från hemmet till järnvägsstationen. Detta för att stimulerar att fler använder kollektivtrafik hela vägen till sin arbetsplats. Detta krävs av både miljöskäl och praktiska skäl eftersom utrymmet för P-platser vid tågstationen är begränsad.

Kollektivtrafiken handlar inte bara om arbetsresor utan i lika hög grad om att bygga ihop kommunen. Det ska ges möjligheter för de som inte arbetar, pensionärer eller studerande, att på dagtid kunna ta sig runt i kommunen. Detta kan göras på olika sätt. Till exempel i samarbete med skolbussar, beställningstrafik och olika former av bilpooler. Cykeln är ett bra komplement till bilen. Den ger både motion och minskar belastningen på miljön. De cykelstråk som finns idag behövs kompletteras, till exempel ut mot Ormanäs, och kopplas till tåg och busshållplatser. Vidare så behövs det fler gång- och cykelvägar under de stora riksvägarna som korsar vår kommun på flera ställen.


Bredband och tillgång till internet är idag en självklar del av våra liv. Därför är det viktigt att vi ser till att fiberutbyggnaden blir färdigställd i hela kommunen. De möjligheter som internet ger ska också användas till att öka kommuninvånarnas möjligheter att få tillgång till kommunens handlingar. Alla offentliga handlingar ska skyndsamt göras tillgängliga på nätet. Besöken på kommunhuset kan minskas om medborgarna själv kan sköta sina tjänster via kommunens hemsida. Men det handlar inte bara om en envägskommunikation. Vi vill öppna upp för möjligheter till att lämna såväl synpunkter som medborgarförslag via nätet. Det personliga mötet eller telefonkontakten ska naturligtvis finnas kvar. Därför är det viktigt att bemötandet blir professionellt och vänligt.

Vi socialdemokrater i Höör vill:

• Aktivt driva frågan om fler stopp av tåg i Höör.

• Bygga ut den kollektiva trafiken så att fler kan ta sig hela vägen från

hemmet till arbetsplatsen med kollektivtrafik.

• Bygga ut fler cykelleder i alla kommundelar till och från kollektivtrafiken.

• Fiberutbyggnaden färdigställs i hela kommunen innan 2020.

• Samtliga handlingar och beslut som är offentliga ska kunna sökas via nätet.

• Öppna upp för möjligheter för medborgare att lämna förslag till förbättringar via kommunens hemsida.

• Ge möjlighet till de som inte kan eller har råd att hantera internet att göra detta på kommunala mötesplatser.

facebook Twitter Email