Miljö

Vi Socialdemokrater vill genom vår politik införa strängare lagar och andra styrmedel för att stimulera människor och företag att ändra sina beteenden mot en hållbar utveckling. Vi vill använda miljöåtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft och för att stimulera till arbete och företagande.

Den insats som varje människa gör för att motverka miljöförstöring är guld värd för oss och våra barns framtid och samhälle. Men vi är inte bara individer utan ingår också i ett sammanhang och i olika grupper. Därför måste vi också göra en insats genom att påtala missförhållanden, ge förslag på förbättringar och trycka på för förändringar. På så sätt kan vi gemensamt förändra vår industri, vårt resandemönster och våra tankar på hur vi ska uppnå en värld i balans.

Vid all utbyggnad av Höörs kommun ska miljöhänsyn väga tungt vid planeringen. Grönstråk mellan de olika områden som bebyggs ger en känsla av en kommun som är nära och utgör en del av naturen.

Biltrafiken är en av våra största miljöförstörare genom sitt utsläpp och är också en fara för både fotgängare och cyklister. Vi vill stimulera fler till att ta cykeln då man ska förflytta sig inom kommunen. För detta krävs inte minst utbyggnader av olika cykelstråk i alla kommundelar. Det ska finnas möjligheter att på ett tryggt sätt kunna ställa ifrån sig cykeln när man kommit fram till sitt mål.

Vårt måtto är att vi ska lämna vår natur till nästa generation i ett så bra skick som möjligt. Nästa generation ska också få kunskaper om naturen som gör att man både förstår de olika skeenden i årstidsväxlingarna och kan njuta av den. Ibland kan det vara nödvändigt att kommunen måste använda bilar och lastbilar för olika transporter av gods och människor. Då bör kommunen vara föregångare vad gäller att införskaffa så miljövänliga fordon som möjligt.

Varje hushåll i kommunen kan också bidra till en hållbar miljö. Uppvärmningen av våra hus och vårt varmvatten sker idag via el i många hushåll. Vi vill att kommunen tar ett aktivt ansvar för att stimulera utbyggnaden av solpaneler. Solpaneler som producerar varmvatten och el.

Vatten är en av våra viktigaste råvaror och livsviktiga i vår vardag. Ett starkt skydd för våra vattentäkter är en viktig del av våra ambitioner att vara självförsörjande på friskt vatten. Vi motsätter oss alla framtida försök med att sälja ut det kommunala vattennätet och vattentäkterna.

Vi socialdemokrater i Höör vill.

• Värna om skogs- och jordbruksmark samt närmiljö vid utbyggnader.

• Bevara och utveckla gröna oaser mellan bebyggelsen vilket skapar en fin atmosfär och ger social trygghet.

• Bygga ut fler cykel- och gångvägar såsom Nybystråket/Ormanäs.

• Öka kunskapen om naturen och samspelet med miljön.

• Bygga ut reningsverken till rötslamshantering för produktion av biogas.

• Behålla det kommunala vattennätet, vattentäkterna och reningsverken i egen regi.

• Stimulera till energibesparing i hela kommunen.

facebook Twitter Email