Personalpolitik

Välutbildad och engagerad personal är grunden för en väl fungerande arbetsplats. Detta gäller även för en kommuns alla arbetsplatser. Vår viktigaste tillgång är vår personal.

De är ansiktet utåt mot kommuninvånarna och de måste utföra ett högpresterande och kvalitativt bra arbete. Därför är det av största vikt att personalen mår och har det bra på sin arbetsplats. En rättvis lönepolitik förutsätter även jämställda löner. Lika lön för lika arbete, oavsett kön och etnisk bakgrund ska vara en självklarhet. Vi vill inte att lönerna ska skilja mellan mansdominerade yrken och kvinnodominerade yrken med likvärdig utbildning och likvärdigt ansvar.

Vi är övertygade om att det måste finnas ett reellt politiskt ansvarstagande för personalfrågorna. Detta innebär inte en politisk detaljstyrning, men det innebär tydliga politiska initiativ och beslut inom de offentligt styrda verksamheterna. Detta för att uppnå vår vision om en attraktiv och utvecklande arbetsplats, en mönsterarbetsplats. Vi vill skapa arbetsplatser där samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer fungerar väl och där alla anställda tillåts utvecklas och ta ansvar genom trygga anställningsvillkor och lyhörda ledare. Det offentliga ska i samband med upphandling av tjänster ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande villkor, som uppfyller de krav vi ställer på svensk arbetsmarknad. Syftet är att motverka lönedumpning och försämrade arbetsvillkor.

Vi vill öka andelen heltidsanställningar, minska andelen tillfälliga anställningar, öka inflytandet och skapa bra möjligheter till kompetensutveckling. Detta förutsätter också en satsning på ledarskap inom den offentliga verksamheten. Fortsatta satsningar måste också till för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron, framför allt bland de med lägst lön och lägst utbildning. En del av åtgärderna är beskrivna här ovan och handlar bland annat om inflytande och att kunna påverka sin situation, men åtgärder måste också vidtas för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön genom att säkerställa en bra och tidig rehabilitering vid sjukdom.

Att få ta ansvar för sitt eget arbete utgör en viktig faktor för att utvecklas både som individ som på arbetsplatsen som helhet. De goda erfarenheterna som vi har från Innovationsprojektet vill vi Socialdemokrater fortsätta att utveckla. Därför vill vi genomföra en försöksverksamhet med personalstyrda verksamheter. Det kan gälla både inom barnomsorg, skolan som inom äldreomsorgen. Det innebär att man får en egen budget för sin verksamhet som man sedan har att förvalta inom sitt uppdrag.

Vi socialdemokrater i Höör vill:

• Höörs kommuns arbetsplatser ska vara mönsterarbetsplatser

• Sätta in åtgärder och bemanning så att sjukfrånvaron kan minska

• Heltid ska vara en norm

• Heltidsnorm på 30 timmar i veckan ska införas stegvis

• Satsningar ska genomföras för delaktighet och kompetensutveckling för personalen

• I samband med upphandling av tjänster ska krav på kollektivavtal ingå och att huvudentreprenören har ansvar för detta och att det finns i hela kedjan av eventuella under entreprenörer

• Vi vill genomföra en försöksverksamhet med personalstyrda verksamheter i Höörs kommun

facebook Twitter Email