Bostad och byggande

Vi ska verka för att det kommunala bostadsbolaget ska äga kommunala hyresrätter och att de fastigheter som kommunen har verksamhet i ska också ägas av kommunen.

Det är viktigt att så långt som möjligt förtäta Höörs centrum, detta för att undvika att bygga på  högklassig jordbruksmark.

Vi säger nej till marknadshyror – vi ska verka för alla ska ha råd att bo och leva i Höörs kommun.

Grundläggande för en levande kommun är att möjligheter till skilda typer av boenden finns runt om inom kommunens gränser; villor, hyreslägenheter och bostadsrätter. Då gynnas integration, mångfald och gemenskap.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

· ha allmännyttan och kommunens verksamhetsfastigheter kvar i kommunens ägo — detta skall inte säljas ut.

· verka för att hyresrätter byggs som passar alla invånare, också i ytterområdena.

· bygga ut trygghetsboendet Kungshällan.

· köpa och bygga bostäder på oanvända tomter i centralorten.  

facebook Twitter Email